لینک های دسترسی

عفو بين المللی:سيستم زندان ها در افغانستان بايد بازسازی شود - 2003-07-08


يک سازمان بين المللی مدافع حقوق بشر ميگويد زندانيان در افغانستان شرايط فوق العاده خرابی را متحمل ميشوند و بمنظور بميان آوردن امنيت در افغانستان نظام زندان دران کشور بايد باز سازی شود.

سازمان عفو بين المللی طی گزارشی که امروز منتشر شد می گويد از حقوق اساسی زندانيان تخطی ميشود. گزارش حاکيست که زندانيان در سلول های مزدحم با مواد غذائی ناکافی و شرايط غير صحی بسر ميبرند. اين گروهء مراقب حقوق بشر همچنان ميگويد بسياری از عمارات رو بخرابی بوده و مصون نيست.

اين گروه که مقر آن در لندن است از اعانه دهندگان بين المللی تقاضا می کند تا برای بهبود شرايط در زندان ها مساعدت کنند. سازمان همچنان خواستار متوقف شدن توقيف های خودسرانه گرديده پيشنهاد می کند که برای زندان بان ها در مورد حقوق بشر تعليمات فراهم گردد.

اين گروه اذعان ميکند که رسيدن باين اهداف يک عمليهء طولانی خواهد بود ولی ميگويد که عمليه بايد آغاز گردد.

XS
SM
MD
LG