لینک های دسترسی

زرداد قوماندان حکمتيار محاکمه ميشود - 2003-07-17


يک مرد افغان که بارتکاب چندين عمل شکنجه و اختطاف در جريان جنگ داخلی افغانستان متهم است امروز بيک محکمهء برتانيه احضار شد.

زرداد فريادی سرور بروز دوشنبه توسط پوليس ضد دهشت افگنی اسکاتلنديارد توقيف گرديد.

او امروز در يک محکمهء لندن حاضر شد تا با اتهاماتی با رابطه بزمانی مواجه شود که در جريان حکومت مجاهدين در سال های 1992 تا 1996 قوماندان جناح گلبدين حکمتيار بود.

سرور که به زردادخان نيز مشهور است متهم می باشد که مخالفين خود را شکنجه کرده و گروگانان را اختطاف ميکرد تا با افراد خود که اسير گرفته شده بودند تبادله نمايد.

فکر ميشود که او در عهد طالبان فرار کرده و به برتانيه پناهنده شده بود.

سرور در توقيف بسر ميبرد و برايش هدايت داده شده در ماهء جاری دوباره بمحکمه حاضر شود.

XS
SM
MD
LG