لینک های دسترسی

تحقيقات مجوزه بر مرگ ديويد کلی - 2003-07-21


۰رئيس تحقيقات رسمی برتانيه بر مرگ ديويد کلی متخصص تسليحاتی ميگويد وی خودش در مورد وسعت ومحدودهء اين تحقيقات تصميم خواهد گرفت که اکثر آن علنی خواهد بود. جسد کلی روز پنجشنبه در خلال مناقشه روی يک گزارش بی بی سی ظاهراً خود کشی کرده بود، يافت شد که می گفت حکومت تونی بلير در مورد تهديد تسليحاتی عراق برای تقويهء ادعای رفتن به جنگ مبالغه کرده است.

سياستمداران مخالف حکومت ميگويند اين تحقيقات بايد شامل اين موضوع باشد که حکومت در مورد اين تهديد مبالغه کرده است يا نه. تونی بلير گفته است همکاری خواهد کرد ولی اين تحقيقات بايد محدود به قضيهء خود کشی گردد. بی بی سی گفته است کلی منبع عمدهء اين خبر بوده است. وی به اعضای پارلمان برتانيه اعتراف کرده بود که با خبر نگار بی بی سی ملاقات کرده بود ولی اينکه منبع ادعای عمدهء مبالغه بوده انکار کرده بود.

XS
SM
MD
LG