لینک های دسترسی

Breaking News

توفان در ولايت فراه - 2003-07-24


آنچه را ساکنان محل در افغانسان بدترين توفانی که بخاطر دارند می خوانند خانه ها را مملو از ريگ ساخته، کاريزها و کانال ها را پر کرده، محصولات زراعتی را از بين برده و آب آشاميدنی را آلوده ساخته است.

مامورين ملل متحد ميگويند اين توفان بيش از ۱۲ هزار نفر را در تقريباً ۶۰ دهکده در ولايت فراه متضرر ساخته است.

اين توفان بتاريخ ۵ جون آغاز يافت و توقع می رود تا آخر ماهء آگست ادامه بيابد. چاه ها و ده ها کيلومتر جوی ها و کانال های آبياری از ريگ پر شده و مواشی بخاطر فقدان علوفه و آب مرده اند. انتظار می رود در روزهای آينده پروگرام غذائی جهان مواد غذائی را از هرات بمنطقه برساند.

ملل متحد با حکومت افغانستان و ادارات کمک دهندهء خارجی همکاری می کند تا گروه های کنترول مصيبت را در ولايت فراه تاسيس کند تا بمجرد آغاز توفان بکمک بشتابد.

XS
SM
MD
LG