لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش سازمان مراقب حقوق بشر - 2003-07-29


يک گروهء مدافع حقوق بشر ميگويد جنگ سالاران افغانستان يک فضای ترس را در کشور ايجاد کرده اند که مساعی تسويد قانون اساسی را بمخاطره افگنده و ممکن است انتخابات سراسری مجوزهء سال آينده را از مسير آن خارج سازد.

سازمان مراقب حقوق بشر طی گزارشی که ديشب منتشر ساخت ميگويد عساکر و افراد پوليس مربوط جنگ سالاران مقتدر بصورت روزمره تخطی هائی چون اختطاف، اخاذی، سرقت و تجاوز جنسی را مرتکب ميشوند.

اين گروهء مقيم نيويارک ميگويد گواهی های مصيبت رسيدگان عساکر، افراد پوليس و مليشاهايی را دخيل ساخته که توسط مامورين حکومت و رهبران سياسی کنترول می شوند. اين رهبران شامل محمد قسيم فهيم، وزير دفاع، يونس قانونی، وزير معارف، برهان الدين ربانی، رئيس جمهور سابق و عبدالرسول سياف قوماندان سابق مجاهدین است.

گروهء مراقب حقوق بشر ميگويد رهبران متخلف مناطق خارج کابل را به قبضهء خود درآورده اند. سازمان از حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی تقاضا می کند که در قسمت بهبود بخشيدن به وضع حقوق بشر از جامعهء بين المللی کمک بخواهد.

حامد کرزی بعد از سقوط طالبان بسياری از جنگ سالاران را بحيث والی های مناطق تحت کنترول شان مقرر کرد. اکثر آن جنگ سالاران از پشتيبانی ايالات متحده و شرکای ائتلاف در جنگ عليهء طالبان بهره مند بودند و بسياری هنوز هم منحيث متحدين قوای امريکا در افغانستان کار ميکنند.

بسياری ازان جنگ سالاران مناطق تحت نفوذ خود را مستقل از کابل اداره کرده و اکثراً بمنظور حفظ سلطهء شان از اردوی شخصی و جمع کنندگان ماليات استفاده می کنند.

XS
SM
MD
LG