لینک های دسترسی

سفر هيئت اکتشافی به لايبيريا - 2003-07-30


در حاليکه جنگ در مونرويا پايتخت لايبيرياادامه دارد، يک هيئت اکتشافی که از مدتهاانتظار آن ميرفت،امروز چهارشنبه عازم أن کشور گرديد تا راه را برای اعزام وعده داده شدهء تقريباً يکهزار و پنجصد عسکر قوای افريقائی حفظ صلح هموار سازد.

توقع میرود يک جنرال نايجريائی که رهبری اين قوا را بدوش خواهد داشت امروز چهار شنبه وارد لايبيريا گردد. در عين زمان يک ديپلومات عالی رتبهءايالات متحده برای مذاکره روی بحران لاِيبيريا دران منطقه است.

قوای شورشی برای خلع نمودن چارلز تيلر، رئيس جمهور لايبيريا می جنگند. قرار است والتر کانستينر معين وزارت خارجهء ايالات متحده در امور افريقا با رهبران گينی در بارهء ادعای پشتيبانی آنها از گروهء عمدهء شورشی لايبيريا مذاکره کند.

XS
SM
MD
LG