لینک های دسترسی

روسيه: کوريای شمالی با مذاکرات چندين مليتی موافق است - 2003-07-31


وزارت خارجهء روسيه ميگويد کوريای شمالی موافقه نموده تا مذاکرات چندين مليتی را روی پروگرام اسلحهء ذروی پيونگ يانگ داير کند. در يک بيانيهء وزارت خارجهء روسيه گفته شده که سفير کوريای شمالی در ماسکو پيام حکومت پيونگ يانگ را که حاوی اين موضوع بود تسليم آن وزارت کرده است. طبق گزارش در پيام گفته شده که کوريای شمالی طرفدار مذاکرات شش مليتی است که بايد شامل روسيه باشد. قصر سفيد درين مورد عکس العمل نشان نداده است. اين اعلاميه،اگر تائيدگردد، يک تقاضای عمدهءامريکا را برآورده خواهد ساخت. حکومت بش ميگويد خواستار مذاکرات چندين مليتی بمنظور کمک در راهءخاتمه دادن به بحران ميباشد و اين چيزی بود که کوريای شمالی بمقابل آن مقاومت ميکرد.

XS
SM
MD
LG