لینک های دسترسی

قوای چندين مليتی برای عراق - 2003-08-04


يک مامورعالی رتبهء وزارت خارجهء برتانيه ميگويد حکومت او برای فيصله نامهء جديدی در مورد قوای چندين مليتی امنيتی در عراق به ملل متحد مراجعه نمايد.

جان ساورز که تازه از يک ماموريت بحيث نمايندهء عالی رتبهء برتانيه در بغداد بر گشته است، امروز در يک مصاحبه با يک روزنامه گفت لندن تمام جهات وجوانب چنين فيصله نامه را بررسی می کند و اين مسئله را با ايالات متحده مورد مذاکره قرار ميدهد.

وزير دفاع فرانسه ميگويد حکومت او همواره آماده بوده است نقشی را درعمليات امنيتی تحت غور قرار دهد، در صورتی که با يک فيصله نامهء ملل متحد پشتيبانی شود .

XS
SM
MD
LG