لینک های دسترسی

Breaking News

نشر يک مطالعهء جديد در مورد افغانستان - 2003-08-06


يک مطالعهء جديد که تازه به نشر رسيده است هشدار می دهد شکايات قوم پشتون شايد امکانات صلح و ثبات طويل المدت را برای افغانستان تهديد کند.

اين مطالعه که روز سه شنبه ازطرف گروهء بحران بين المللی مستقر در بروکسل انتشار يافته ميگويد اکثريت پشتونها در افغانستان بطور فزاينده ئی احساس می کنند که جدا ساخته وتجريد می شوند زيرا به اين عقيده هستند که نمايندگی متناسبی در حکومت ندارند.

اين گزارش همچنان می گويد مشکل به خشونتهای قومی عليهء پشتونها در شمال افغانستان و آنچه که اين گزارش تاکيتک های زور گوئی و استفاده از قدرت برای عمليات تعقيب و جستجو توسط قوای ائتلاف در منطقهء پشتون نشين جنوب می خواند،ارتباط ميگيرد.

گزارش ميگويد زمانی که قوای ائتلاف در سال دوهزار و يک طالبان را از قدرت خلع کرد پشتونها از آن استقبال کردند. ولی می افزايد همکاری ايالات متحده با قوماندانهای بد رفتار محلی جهت دستگيری بقايای طالبان و القاعده قوای ائتلاف را به رقابتهای محلی کشانيد. بموجب اين مطالعه چنين رقابتها و اوضاع ، شايد شرايطی را مشابه وضعی ايجاد کند که عمدتاً منجر به بقدرت رسيدن طالبان گردد. اين گزارش ميگويد قبل از انتخابات سراسری ماه جون سال آينده در افغانستان لازم است به چنين مشکلاتی رسيدگی شود .

XS
SM
MD
LG