لینک های دسترسی

چارلز تيلر به نايجريا تبعيد اختيار کرد - 2003-08-11


چارلز تيلر از عهدهء رياست جمهوری لايبريا استعفی داده و توسط طياره عازم نايجريا شد.

توقع می رود چارلز تيلر و اعضای خانواده اش درين پر نفوس ترين کشور افريقائی در تبعيد بسر برند.

قبلا ً بروز دوشنبه چارلز تيلر قدرت را به موزز بلا، معاون رياست جمهوری تسليم کرد.

او طی يک بيانيهء متمردانهء وداعيهء خودگفت نقش گوسفند قربانی را قبول کرده است.

او همچنان گفت اگر خدا بخواهد برخواهد گشت.

موزز بلا تا ماهء اکتوبر که يک حکومت مؤقت قدرت را بدست خواهد گرفت حکمروائی می کند.

بعد از مراسم حلف وفاداری چارلز تيلر، گروهء عمدهء چريکی لايبريا طی بيانيه ای ختم جنگ را اعلام کرد.

XS
SM
MD
LG