لینک های دسترسی

اعادهء آرامی به بصره - 2003-08-11


قوای برتانيه که در بصره گزمه می کنند می گويند بعد از دو روز شورش روی کمبود برق و مواد سوخت، آرامی دران شهر بازگشته است.

اما مدير تصفيه خانهء عمدهء مواد نفتی می گويد بخاطر فقدان برق مجبور شد توليدات را متوقف سازد.

امروز عساکر برتانوی مواد سوخت را به تانک های توزيع پترول در شهر رسانيدند و يک نطاق ائتلاف گفت انجنيران با عراقی ها در قسمت اعادهء برق به شهر همکاری می کنند.

طبق گزارش در جريان شورش های روز شنبه و يکشنبه در بصره حد اقل دو نفر کشته شدند.

همچنان در يک حمله توسط بم بروز يکشنبه در شمال شرق بغداد يک عسکر امريکائی کشته شد.

XS
SM
MD
LG