لینک های دسترسی

ختم اعتصاب غذائی پناهندگان افغان در بروکسل - 2003-08-14


بيش از 200 پناهندهء افغان بعد ازان به اعتصاب غذائی شان در يک کليسای بروکسل خاتمه دادند که حکومت بلجيم تعهد کرد تا وقتی مقامات وضع امنيتی را در کشور شان مورد ارزيابی مجدد قرار نداده آنها را اخراج نکند.

پيير ايو مونت، ميانجی حکومت می گويد اين پيشرفت قابل ملاجظه بعد از مداخلهء پتريک ديوی، وزير داخلهء بلجيم رخ داد.

افغان ها اعتصاب غذائی شان را بتاريخ 24 جولای بعد ازان آغاز کردند که بلجيم هدايت داد که بموجب پاليسی اتحاديهء اروپا بسياری از پناهندگان تا جون آينده بوطن شان بازگردند. پناهندگان ميگويند ادامهء خشونت در افغانستان بازگشت آنها را خطرناک ساخته است.

در حدود دو مليون افغان از وقت برانداخته شدن طالبان توسط قوای ايالات متحده بوطن بازگشته اند. دو مليون نفر ديگر هنوز در خارج هستند.

XS
SM
MD
LG