لینک های دسترسی

Breaking News

جناح های داخل جنگ در لايبريا توافقی را امضا کردند - 2003-08-18


جناح های داخل جنگ در لايبريا يک توافق جامع صلح را بمنظور متوقف ساختن 14 سال جنگ تقريباً بدون وقفه بامضا رسانيدند. اين توافق امروز در گانا توسط جناح های رقيب و نمايندگان حکومت بامضا رسيد. جناح های داخل جنگ به تشکيل يک حکومت مؤقت شامل همهء آن جناح ها و يک شورای مقننه توافق کردند. جزئيات اين توافق هنوز واضح نيست ولی انتظار ميرود حکومت جديد از ماهء اکتوبر تا جنوری سال 2006 حکمروائی نمايد. دران زمان انتخابات جديد برگزار خواهد شد.

XS
SM
MD
LG