لینک های دسترسی

احتجاجات در ازبکستان - 2003-08-22


گزارش ها از ازبکستان حاکيست که فعالين حقوق بشر در خارج عمارت وزارت داخلهء آن کشور در تاشکند اجتماع نموده آزادی يک ژورناليست مستقل را مطالبه ميکنند که باتهام هم جنس بازی زندانی شده است.

فعالين عکس های روسلان شريپوف را که هفتهء گذشته به تعقيب يک محاکمهء محرمانه به پنج و نيم سال زندان محکوم شده بود، حمل می کردند.

گروه های عمدهء حقوق بشر بين المللی و آزادی مطبوعات انگيزهء محاکمه را سياسی خوانده اند. آنها ميگويند شريپوف که رهبری يک گروه را بعهده دارد که توجه را بر آزادی مطبوعات متمرکز ساخته، بخاطر فعاليت های ژورناليستی اش سرکوب شده است.

سازمان مراقب حقوق بشر که مقر آن در نيويارک است هفتهء گذشته طی نامه ای عنوانی اسلام کريموف، رئيس جمهور ازبکستان ابراز نگرانی کرد که شريپوف در زندان شکنجه شده و مجبور به اعتراف گرديده است.

پوليس بتاريخ ۲۶ می شريپوف را که يک منتقد مکرر حکومت است توقيف نموده و به هم جنس بازی و مقاربت جنسی با خوردسالان متهم کرد. بروز هشتم آگست شريپوف که علناً به همجنس بازی معروف است در محکمه گفت آماده است به گناهء خود اعتراف نموده و از اسلام کريموف، رئيس جمهور طلب پوزش نمايد. او همچنان وکيل مدافع خود را برطرف کرد و خواستار شد که به مادرش اجازه داده نشود در محاکمهء او اشتراک کند. تا آن زمان شریپوف اظهار بيگناهی می کرد.

XS
SM
MD
LG