لینک های دسترسی

Breaking News

تاخير در لويه جرگه - 2003-08-29


۰مامورين افغانستان ميگويند قانون اساسی جديد افغانستان که قرار بود در ماهء اکتوبر آماده باشد نظر به اينکه مشوره با رهبران افغانستان در مورد اين وثيقه وقت بيشتری ميگيرد در زمان معين آماده نخواهد بود. فاروق وردک منشی کميسيون تدقيق قانون اساسی افغانستان ديروز گفت مشوره ها يک گام مهم در راستای تامين بدست آوردن تائيد ملی است . قرار بود حکومت انتقالی افغانستان لويه جرگهء رهبران سر تاسر افغانستان را ماه آينده برای تصويب اين سند جديد داير کند. ولی فاروق وردک ميگويد لويه جرگه به احتمال قوی تا ماهء دسمبر به تعويق خواهد افتاد تا اطمينان حاصل گردد که اين عمليه مؤفق می گردد.

تاخير تدوير لويه جرگه موجب آن خواهد شد که انتخابات بعد از تاريخ معينهء جون سال دوهزارو چهار داير گردد. اين تاريخ در کنفرانس بين المللی تعيين شده بود که در سال دو هزارو يک در جرمنی داير گرديد و حکومت مؤقت افغانستان را تشکيل داد.

XS
SM
MD
LG