لینک های دسترسی

Breaking News

تسليمی بعضی مناطق عراق بقوای تحت رهبری پولند - 2003-09-03


نظاميان ايالات متحده در عراق قسمتی از مناطق مرکزی آن کشور را به قوای بين المللی تحت رهبری پولند تسليم داده است.

تسليم دهی اين مناطق امروز چهار شنبه در حالی صورت گرفت که حکومت رئيس جمهور بُش درجستجوی راه های بيشتری برای سهم گيری ساير کشورها در مساعی امنيتی و مالی در عراق است.

به ديپلوماتهای ايالات متحده گفته شده که يک فيصله نامهء جديد شورای امنيت ملل متحد را مطالبه دارند که نقش وسيعتر ملل متحد را تعيين نموده و به کشور های بيشتری اجازه دهد که عساکر و پول بيشتری فراهم کنند. در عين زمان در راستای انتقال به يک حکومت جديد در عراق گام ديگری برداشته شد و کابينهء جديد عراق که از طرف شورای حاکمهء آن کشور انتخاب گرديده امروز در بغداد حلف وفاداری ياد کرد. شورای حاکمهء عراق از طرف ايالا ت متحده تعيين گرديده است. اين وزرا کار های روزمرهء حکومت را پيش خواهند برد ولی صلاحيت عمومی بدست آمر امريکائی اداری عراق خواهد بود.

XS
SM
MD
LG