لینک های دسترسی

مسدود شدن سفارت برتانيه در تهران - 2003-09-03


۰برتانيه بعد از آن سفارت خود را در تهران مسدود ساخت که بر عمارت آن سفارت گلوله باری شد. وزارت خارجهء برتانيه می گويد هيچ کسی درين گلوله باری امروز چهار شنبه زخمی نشده است. شليک بر سفارت برتانيه در تهران در خلال افزايش تشنج بين برتانيه و ايران روی توقيف يک ديپلومات سابقهء ايرانی در لندن صورت گرفته است. قبل بر آن مرتضی صمدی سفير ايران در برتانيه برای مشوره به تهران بر گشت . روابط بين برتانيه و ايران از زمانی که در ماهء گذشته هادی سليمانپور در رابطه با بم گذاری سال ۱۹۹۴ بر يک مرکز يهوديان در ارژانتين توقيف گرديد، متشنج شده است. درين بم گذرای هشتاد وپنج نفر کشته شدند.

XS
SM
MD
LG