لینک های دسترسی

Breaking News

اولين جلسهء تحقيق بر مرگ کلی - 2003-09-04


۰يک هيئت قضائی مسؤل تحقيق بر مرگ يک دانشمند برتانوی متخصص اسلحه در ارتباط با گزارشی که ادعای حکومت را برای رفتن به جنگ عراق مورد سوال قرار داده بود اولين سلسله جلسات استماعيه را امروز پنجشنبه به پايان رسانيد. براین هاتن قاضی عالی رتبهءاين هيئت تحقيق بر انتحار مشهود ديويد کلی ، بعد از جلسهء امروزی اجلاس اين هيئت را برای يک هفته پس ازجلسهء استماعيهء امروزی ملتوی خواهد ساخت.

کلی در ماه جولای سه روز بعد از آنکه بحيث منبع گزارش بی بی سی تشخيص گرديد در نزديک منزلش در لندن مرده يافت شد .این گزارش ادعا می کرد که حکومت برتانيه در مورد تهديدی که ازجانب اسلحهء تباهی جمعی عراق متصور است مبالغه کرده است.

XS
SM
MD
LG