لینک های دسترسی

توسعهء کمک غذائی پروگرام غذائی ملل متحد برای تاجکستان - 2003-09-12


پروگرام غذائی ملل متحد پروژهء غذای مجانی خود را برای تقريباً ۶۵ هزار متعلم و معلم در منطقهء شرقی گورنو بدخشان تاجکستان توسعه داده است.

ارداگ مغداسيان مدير پروگرام غذائی ملل متحد در تاجکستان امروز به صدای امريکا گفت تحت اين پروگرام غذای اضافی، اين ادارهء ملل متحد اکنون روزانه به ۳۳۶ هزار نفر دران کشور آسيای مرکزی غذای پخته توزيع می کند.

ارداگ مغداسيان ميگويد پروگرام تغذيهء مکاتب شاگردان را تشويق می کند بمکتب حاضر شوند و حسن تغذی به قابليت آنها برای آموختن بهبود می بخشد. او ميگويد يک سروی سراسری نشان داد که تقريباً ثلث اطفال کوچکتر از پنج سالگی در تاجکستان به سؤ تغذی مزمن دچار هستند.

ايالات متحده اعانه دهندهء عمده در پروگرام غذائی است و جاپان نيز به آن کمک میکند.

پنج سال جنگ داخلی تاجکستان بلافاصله بعد از سقوط اتحاد شوروی مکاتب و ساير زيربنای آن کشور را از بين برده سبب شد که تعداد بيسوادان از ۶۵ فيصد به ۹۰ فيصد بالا برود.

XS
SM
MD
LG