لینک های دسترسی

توفان بحری ايزابل - 2003-09-17


توفان بحری ايزابل به سواحل شرقی ايالات متحده نزديک شده ميرود و ده ها هزار نفر را مجبور ساخته است که منازل شانرا ترک گويند. هشدار توفان بحری از کارولاينای جنوبی تا ايالت ميريلند نافذ است.

مرکز توفانهای بحری ايالات متحده ميگويد اين توفان بحری به احتمال قوی اولين ضربه اش را بر سواحل کارولاينای شمالی وارد کرده و بعد بطرف شمال به جانب ايالات ويرجينيا ، ميريلند وپنسلوانيا حرکت می کند.

در حدود پنجاه مليون نفر در مسير احتمالی اين توفان بحری زندگی ميکنند.

مقامات از بعضی از يکصد هزار باشنده در امتداد سواحل کارولاينای شمالی خواسته اند که قبل از رسيدن توفان بروز پنشجنبه اين منطقه را ترک گويند.

XS
SM
MD
LG