لینک های دسترسی

Breaking News

کميسيون جهت مطالعهء مرض ايدز در افريقا - 2003-09-17


ملل متحد کميسيون خاصی را برای مطالعهء تاثير طويل المدت ويروس H-I-V و ايدز يا مرض کسبی از بين رفتن تدريجی مقاومت وجود در افريقا تشکيل داده است. تخمين می شود که درين قاره سی مليون نفر با اين ويروس مهلک زندگی ميکنند. کميسيون جديد که بنام کميسيون H-I-V AIDS و حکمروائی در افريقا ياد ميشود امروز چهار شنبه در يک کنفرانس در اديس آبابا پايتخت اتيوپيا تشکيل گرديد.

طی دو سال آينده اعضای اين کميسيون بيست و دو عضوی تحليل خواهند کر د که چگونه اين مرض بر جهات مختلف جوامع افريقائی تاثير می گذارد و سياست های مشخصی را در مورد چگونگی جلو گيری از اين مرض ساری مشوره خواهند داد.

در حدود هفتاد در صد نفوس مبتلا به ويروس H-I-V در افريقا زندگی ميکنند و در حدود بيست مليون افريقائی تا کنون از اثر مرض ايدز جان داده اند.

XS
SM
MD
LG