لینک های دسترسی

تاسيس مرکز اطلاعات کمپيوتری در مورد دهشت افگنی - 2003-09-17


۰حکومت ايالات متحده ميگويد در نظر دارد يک فهرست تمام دهشت افگنان مظنون را در سر تاسر جهان در يک مرکز اطلاعات کمپيوتر ی ترتيب بدهد. مامورين حکومت ايالات متحده ميگويند اين مرکز بر رسی دهشت افگنان، اطلاعاتی را از حد اقل بيش از ده فهرستی که درحال حاضر توسط دفاتر حکومت فدرال نگهداری می شود دارا خواهد بود.

آنها می گويند ازين مرکز اطلاعات کمپيوتری در ميدانهای هوائی، مراکز سرحدی و دفاتر ويزه جهت بر رسی سوابق اشخاص استفاده خواهد شد.

گزارشها ميگويد هدف عمدهء اين مرکز بررسی آن است تااز نواقص ارتباطات که قبل از حملات دهشت افگنی يازدهم سپتمبر سال دوهزار و يک بر ايالات متحده دامنگير اين کشور شده بود، جلو گيری شود.

XS
SM
MD
LG