لینک های دسترسی

هدايت ناتو جهت مطالعه برای تعبيهء قوا بماورای کابل - 2003-09-18


ناتو از متخصصين نظامی خود خواستار شده تا مطالعهء امکانات توسعهء ماموريت قوای بين المللی ۵۵۰۰ نفری مساعدت امنيتی را که قوماندانی آنرا ماهء گذشته بموجب صلاحيت ملل متحد بدست گرفت، آغاز نمايد.

حامد کرزی، رئيس دولت مؤقت افغانستان و کوفی انان، سرمنشی ملل متحد از مدتی تقاضا می کردند که ماموريت قوای بين المللی مساعدت امنيتی بماورای کابل توسعه يابد. ايالات متحده و آلمان اکنون ازين نظر پشتيبانی کرده ميگويند اين قوا همچنان از تيم های بازسازی ولايات نيز محافظت کند.

برتانيه و ايالات متحده اين تيم ها را تعبيه کرده ولی آنها تحت قوماندانی قوای ۱۱ هزار و پنجصد نفری که رهبری آن را ايالات متحده بدست دارد و جهت تعقيب و دستگيری بقايای طالبان تعبيه شده اند، فعاليت می کنند.

اکنون آلمان می خواهد تيم های بازسازی ملکی خود را تحت محافظت قوای نظامی تعبيه کند ولی صرف در صورتی که اين قوا به قوای ماموريت امنيتی متعلق باشد.

در هفتهء جاری ادارهء کمک دهندهء موسوم به کی ير و مرکز همکاری بين المللی که مقر آن در نيويارک است هشدار دادند که افغانستان بسوی مصيبت روان است مگر اينکه پول بيشتر برای بازسازی فراهم گردد و قوای حفظ صلح در سراسر آن کشور جنگ زده تعبيه گردد.

هشدار مشابهی را فرانسس ڤندرل، نمايندهء خاص اتحاد اروپا برای افغانستان داده و گفت که برای جلوگیری از فاجعه در انتخابات سال آينده، به چند هزار عسکر ديگر کشورهای غربی برای توسعهء ماموريت امنيتی ضرورت است.

XS
SM
MD
LG