لینک های دسترسی

ديدار وزير خزاين امريکا از کابل - 2003-09-18


جان سنو، وزير خزاين و ماليهء ايالات متحده می گويد ساير جهان بايد با ايالات متحده يکجا شده و برای افغانستان وجوه فراهم کند.

جان سنو اين موضوع را امروز در جريان مذاکرات با حامد کرزی رئيس دولت مؤقت و ساير مامورين افغانستان در کابل بيان کرد. او گفت کشور جنگ زدهء افغانستان برای بازسازی اقتصاد خود بکمک خارجی ضرورت دارد.

جان سنو بمامورين افغانی گفت ايالات متحده در نظر دارد طی 12 ماهء آينده کمک وسيع مالی به افغانستان پيشنهاد کند و بنظر او بايد جامعهء بين المللی بعين مقدار پول فراهم کنند.

وزير خزاين و ماليهء ايالات متحده از عربستان سعودی بکابل مواصلت کرد. او گفت در عربستان سعودی از علايمی احساس دل گرمی نمود که نشان ميداد عربستان سعودی در بازسازی افغانستان اشتراک ميکند.

XS
SM
MD
LG