لینک های دسترسی

Breaking News

وزير خزاين ايالات متحده در پاکستان - 2003-09-19


جان سنو در جريان سفر دو روزهء خود به پاکستان بر تمويل دهشت افگنان بين المللی، مخصوصاً انتقال و مشروع ساختن پول آنها تمرکز خواهد کرد. در گذشته پاکستان يک محل ترانزيتی و مقصد نهائی پول دهشت افگنان بود. جان سنو ميگويد پاکستان درقسمت تعقيب پول دهشت افگنان طی دو سال گذشته به پيشرفت های قابل ملاحظه ای نايل شده است. او می گويد:“پاکستان می خواهد در صف اول جنگ عليهء تمويل دهشت افگنی قرار داشته باشد و قرار هم دارد. شواهد قوی آن مقرراتيست که پاکستان در قسمت تعقيب آن و ثبت حواله ها روی کار آورده است.”

اين مقررات به انتقالات مشروع پول خارج بازار حواله کمک کرده است. اين مقررات و تعقيب، سکتور بانکی پاکستان را تقويه نموده که افزايشی را در انتقالات مشروع نشان می دهد.

شوکت عزيز، وزير ماليهء پاکستان ميگويد ساير کشورها بايد درين مورد اقدام کنند تا تمويل دهشت افگنان را کاملاً قطع نمايند. او ميگويد:“درين مورد کمک سايرين نيز لازم است، پس وقتی پول بيک کشور بخصوص داخل می شود، از يک کشور ديگر ميايد. پس بمنبع اصلی پول نيز بايد توجهء لازم صورت گيرد.”

متخصصينی که در مورد تمويل دهشت افگنان معلومات دارند ميگويند مبالغ هنگفت مورد استفادهء تمويل گنندگان دهشت افگنی از شرق ميانه و اروپا به سراسر جهان انتقال داده می شود.

شوکت عزيز ميگويد بطی ساختن جريان پول دهشت افگنان در منبع اصلی و نقاط ترانزيتی آن يک موضوع عمدهء مباحثات در جلسات اين هفتهء بانک جهانی و صندوق وجهی بين المللی در دوبی خواهد بود.

XS
SM
MD
LG