لینک های دسترسی

تسليمی وزير دفاع سابق عراق به قوای امريکا - 2003-09-19


۰وزير دفاع سابقهء عراق به قوای ايالات متحده در شهر موصل در شمال عراق تسليم شده است.

جنرال سلطان هاشم احمد شخص شماره 27 در فهرست پنجاه و پنج نفری عراقی هائی بود که توسط نظاميان ايالات متحده ترتيب شده بود. همهء مشمولين اين فهرست تحت تعقيب قرار دارند.

يک فعاليتگر کردی حقوق بشر که تسليمی وزير دفاع سابقهء عراق را ترتيب داده ميگويد مامورين ايالات متحده وعده کرده اند که نام اين جنرال را از فهرست اشخاص تحت تعقيب حذف نمايند که از تعقيب احتمالی قانونی معاف می گردد. مامورين ايالات متحده جزئياتی ارائه نداشتند. در عين زمان يک قوماندان ايالات متحده ميگويد قوای امريکا چهل چريک مظنون عراقی را در جريان يک جنگ مسلحانه که تمام شب دوام داشت در نزديکی شهر تيکريت زادگاه صدام حسين دستگير کرده اند.

جيمز هيکی ميگويد قوای ايالات متحده به يک حمله جواب ميدادند که شام پنجشنبه سه عسکر امريکائی را بقتل رسانيد.

XS
SM
MD
LG