لینک های دسترسی

تقاضای ادارهء انرژی اتمی از کوريای شمالی - 2003-09-19


۰ادارهء بين المللی انرژی ذروی ايالات متحده از کوريای شمالی خواسته است که به پروگرام ذروی خود خاتمه بدهد و به مفتشين بين المللی اسلحه مجدداً اجازهء ورود به آنکشور بدهد. اين سازمان يکصد و سی و هفت عضوی امروز جمعه در جلسه ای در ويانا از پيونگ يانگ خواست که همکاری کامل نمايد. اعضای اين سازمان گفتند کوريای شمالی بايد محافظتهای ذروی را قبول نموده و هر گونه اسلحهء ذروی ای را که شايد داشته باشد از بين ببرد.

ادارهء بين المللی انرژی ذروی وسيله ای برای انفاذ اين فيصله نامه ندارد. کوریای شمالی سال گذشته مناسبات خود را با اين اداره قطع کرد و مفتشين آنرا از کوريای شمالی اخراج نمود.

شش کشور بشمول کوريای شمالی و ايالات متحده ماهء گذشته در پيکنگ مذاکراتی داير کردند تا سعی نمايند که روی بحران ذروی کوريای شمالی کار نمايند.

اين جوانب موافقه کردند که بار ديگر جلسه نمايند ولی تاريخی تعيين نشده است .

XS
SM
MD
LG