لینک های دسترسی

Breaking News

بيانات نمايندهء صندوق وجهی بين المللی برای افغانستان - 2003-09-22


يک مامور صندوق وجهی بين المللی می گويد قاچاق ترياک در افغانستان ثبات اقتصادی را دران کشور بمخاطره ميافگند.

ادم بنت، نمايندهء صندوق وجهی بين المللی برای افغانستان امروز قبل از افتتاح روز سه شنبهء جلسات سالانهء بانک جهانی و صندوق وجهی بين المللی که امسال در دوبی داير ميشود در امارات متحد عربی صحبت ميکرد.

ادم بنت گفت اقتصاد افغانستان بدون موضوع ترياک در سال مالی ای که در ماهء حوت خاتمه يافت بمقياس 30 فيصد رشد کرد. او از پيشرفت های حکومت کابل در اعمال ثبات و انضباط مالی از وقت برانداخته شدن طالبان باين سو مثال هائی ارائه کرد. او همچنان گفت که پول رايج جديد کشور بطور وسيعی قابل قبول واقع شده است.

اما او هشدار داد که ترياک تقريباً مناصفهء اقتصاد کشور را به پيش ميبرد. او گفت محو توليد ترياک مستوجب کمک خارجی در انکشاف محصولات علی البدل برای زارعين کوکنار است.

ادم بنت همچنان هشدار داد که افغانستان بايد معاش مامورين دولت را که خيلی کم است بلند ببرد.

XS
SM
MD
LG