لینک های دسترسی

معاونت اتحاديهء اروپائی برای قوای پوليس افغانستان - 2003-09-25


اتحاديهء اروپائی تخصيصيهء 75 مليون دالری را برای کمک بقوای پوليس افغانستان اعلام کرده است.

کارل هاربو رئيس کميسيون اروپائی در افغانستان بخبرنگاران گفت که قرار است 17 و نيم مليون دالر اين وجه فوری تاديه گردد.

کارل هاربو در يک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با علی احمد جلالی، وزير داخلهء افغانستان گفت ازين مبلغ معاشات صاحب منصبان پوليس پرداخته شده و در عين زمان تدابير امنيتی انتخابات سراسری سال آينده تمويل خواهد شد.

او گفت 57 و نيم مليون دالر ديگر تا آخر سال جاری پرداخته خواهد شد.

مامورين حکومت افغانستان اميوارند که تا انتخابات ماهء جون سال آينده يک قوای 20 هزار نفری پوليس داشته باشند. متخصصين از برتانيه، آلمان و ايالات متحده برای تربيه و استخدام افراد پوليس کمک ميکنند ولی تا بحال پيشرفت آن خيلی بطی بوده است.

XS
SM
MD
LG