لینک های دسترسی

Breaking News

اليه کزان وفات يافت - 2003-09-29


۰اليه کزان، يکی از کارگردانان مشهور هاليوود و برادوی بعمر ۹۴ سالگی در نيويارک وفات يافت.

اليه کزان طی ۵۰ سال حيات هنری اش چندين فلم را کارگردانی کرده و دو جايزهء اسکار بهترين کارگردان فلم را بدست آورده است.

او اولين جايزه را در سال ۱۹۴۷ برای فلم “توافق آقايون” که فلمی در مورد ضديت با يهودان بود، حاصل کرد. او دومين جايزهء اسکار را بخاطر فلم سال ۱۹۵۴ بنام “در جادهء ساحلی” که فساد اداری را در بين کارگران بنادر در نيوجرسی نشان ميداد بدست آورد.

اليه کزان همچنان کارگردانی فلم نمايشنامهء مشهور “تراموای موسوم به آرزو” را بعهده داشت.

کزان در سال ۱۹۹۹ اسکار دست آوردهای حيات هنری را بدست آورد. کزان که پسر مهاجران يونانی بود همچنان يک کارگردان مشهور نمايشنامه های برادوی نيويارک نيز بود.

XS
SM
MD
LG