لینک های دسترسی

Breaking News

تصويب اعمار موانع بيشتر در قلمرو توسط اسرائيل - 2003-10-01


کابينهء اسرائيل پلانی را جهت اعمار يک بخش جديد موانع جنجال برانگيز در کرانهء غربی رود اردن منظور کرده است.

اين پلان شامل مانعی در شرق مسکونهء يهودی اريل می باشد که تقريباً ۲۰ کيلومتر در داخل قلمرو فلسطين می باشد.

اين بخش جديد به موانع عمده که بطرف غرب بوده و در امتداد آنچه خط سبز خوانده ميشود و اسرائيل را از کرانهء غربی را جدا می سازد اتصال نمی يابد.

در عين زمان اسرائيل ميگويد يک رهبر عاليرتبهء گروهء تندرو فلسطينی جهاد اسلامی را دستگير کرده است.

توقيف شيخ بسام سعدی در کمپ پناهندگان جنين باعث تهديدهای خشونت از جانب گروهء مربوط او شد.

XS
SM
MD
LG