لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس هيئت مفتشين اسلحهء حکومت بش در کانگرس - 2003-10-02


رئيس هيئت مفتشين اسلحهء حکومت بش در عراق اولين گزارش خود را در مورد جستجو برای اسلحهء تخريب و تاثير جمعی امروز به کانگرس ارائه می کند.

گواهی ديويد کی در محضر کميته های استخباراتی مجلسين سنا و نمايندگان کانگرس محرمانه است و رسماً افشا نخواهد شد. ولی مامورين سی آی ای گفته اند که درين گزارش نتيجه گيری ثابتی نشده و اين صرف اولين گزارش جستجو برای اسلحه خواهد بود.

گزارش های سابق مشعر بود که مفتشين در گزارش خود اذعان خواهند کرد که کدام سلاح ذروی، کيمياوی و بيولوژيکی را در عراق نيافته اند.

XS
SM
MD
LG