لینک های دسترسی

Breaking News

اعزام مجوزهء هيئت شورای امنيت ملل متحد به افغانستان - 2003-10-06


شورای امنيت ملل متحد در نظر دارد هيئتی را به افغانستان اعزام کند تا طرق بهبود بخشيدن به امنيت را جستجو نمايد.

شورای امنيت 15 عضوی امروز طی بيانيه ای گفت رياست هيئت را که از تاريخ 31 اکتوبر تا 8 نومبر در افغانستان خواهد بود، گونتر پلوگر سفير آلمان بعهده خواهد داشت.

حملات شورشيان مظنون طالب که دو سال قبل در آغاز عمليات ايالات متحده از قدرت برانداخته شد، تشديد گرديده است.

شورای امنيت گفت هيئت آن سازمان عمليات قوای تحت رهبری ناتو را که بنام قوای بين المللی مساعدت امنيتی خوانده ميشود مشاهده کرده و طرق سرکوبی قيام و خشونت را مورد بحث قرار خواهد داد.

در بيانيه گفته شده که وضع بهتر امنيتی به دولت انتقالی تحت رهبری حامد کرزی کمک خواهد کرد ادارهء خود را بسراسر کشور توسعه بدهد.

شورای امنيت ملل متحد گفت وضع بشری و حقوق بشر را در افغانستان نيز مورد غور قرار داده و مساعی بازسازی را بعد از ده ها سال جنگ ارزيابی ميکند.

XS
SM
MD
LG