لینک های دسترسی

يک خانم ايرانی جايزهء صلح نوبل را دريافت کرد - 2003-10-10


شيرين عبادی وکيل حقوقی و يکی از فعالين حقوق بشر برندهء جايزهء صلح نوبل اعلام گرديد.

خانم عبادی بخاطر دست آوردهايش در دفاع از حقوق زنان، اطفال و پناهندگان در ايران و ساير نقاط جهان اين جايزه را دريافت می کند.

کميتهء نوبل که اين موضوع را امروز در اسلو اعلام کرد از شجاعت او در فعاليت هايش بدون اعتنا به مصونيت خودش ذکر کرد.

کميته گفت اميدوار است اين پيامی باشد در مورد اهميت مبارزه برای حقوق زنان و اطفال.

اين خانم حقوق دان ۵۶ ساله اولين ايرانی و يازدهمين زنی است که جايزهء صلح را دريافت می کند.

XS
SM
MD
LG