لینک های دسترسی

وزير جديد داخلهء فلسطين - 2003-10-13


يک مامور عالی رتبهء فلسطينی ميگويد ياسر عرفات رئيس ادارهء فلسطين يک متحد نزديک خود را بحيث وزير داخلهء کاببينهء مؤقت تعيين کرده است.

اين مامور گفت حکم بلاوی مسؤل امور امنيتی تعيين گرديده است.

اين اقدام باوجود مساعی احمد قرعيه، صدراعظم که تقرر ناصر يوسف را تائيد نمايد، صورت گرفت.

موضوع تعيين وزير داخله نکتهء مورد منازعه بين رئيس اداره و صدراعظم فلسطين بوده است.

بروز يکشنبه احمد قرعيه گفت وقتی دورهء سی روزهء کابينه در ماهء آينده بسر برسد می خواهد استعفی بدهد.

XS
SM
MD
LG