لینک های دسترسی

وزير تجارت ايالات متحده در کابل - 2003-10-16


دانلد ايڤنز، وزيرتجارت ايالات متحده ميگويد ايالات متحده به پشتيبانی از مساعی امنيتی و بازسازی افغانستان تا وقتی ادامه خواهد داد که اين وظيفه به پايان برسد.

دانلد ايڤنز امروز طی صحبت با خبرنگاران در کابل گفت ايالات متحده افغانستان يا عراق را فراموش نخواهد کرد و به جنگ عليهء دهشت افگنی تا زمان پيروزی ادامه خواهد داد. وزير تجارت ايالات متحده امروز از بغداد به کابل مواصلت کرد. او در بغداد نيز تضمينات مشابهی بمامورين عراقی داد.

آژانس خبررسانی رويتر ميگويد دانلد ايڤنز از يک مکتب دختران در کابل ديدن کرده و بشاگردان گفت که امريکا مواظب رفاهء آنها بوده و آنها را دوست دارد.

XS
SM
MD
LG