لینک های دسترسی

آغاز پروگرام جمع آوری اسلحه در افغانستان - 2003-10-24


حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان عمليات غير فعال ساختن در حدود ۱۰۰ هزار مليشای جنگجوی افغان را آغاز کرده و ازانها خواستار شد تا بازسازی را جهاد تازهء خود بسازند.

حامد کرزی امروز طی سخنرانی در شهر قندز بيک دسته از مليشائی که تازه خلع سلاح شده بودند گفت يک جهاد تازه برای صلح و خلع سلاح بايد آغاز يابد.

اين جنگجويان سابق بخشی از تقريباً يک هزار افغانی بودند که در جاده های قندز برسم گذشت پرداختند تا تعهد شان را به خلع سلاح و بازگشت به حيات ملکی تبارز دهند.

هزاران باشندهء قندز و يک تعداد مامورين افغانی بشمول محمد قسيم فهيم وزير دفاع اين رسم گذشت را تماشا نمودند. طی چندين روز گذشته صدها افغان در مرحلهء اول پروگرام جمع آوری اسلحهء ملل متحد، اسلحهء خود را تسليم نمودند.

قرار است اين پروگرام بساير شهرهای افغانستان نيز در طول سال توسعه يابد. مامورين ملل متحد ميگويند اميدوارند طی سه سال دورهء اين پروگرام ۱۰۰ هزار سلاح را جمع آوری کنند.

بموجب اين پلان کسانی که اسلحهء خود را تسليم ميکنند در بدل آن پول، مدال، مواد غذائی و البسه دريافت مينمايند. آنها همچنان دعوتی برای شموليت به اردوی جديد يا قوای پوليس دريافت مينمايند و يا در قسمت يافتن شغلی کمک حکومت را دريافت می کنند.

XS
SM
MD
LG