لینک های دسترسی

Breaking News

فراخواندن مامورين بين المللی ملل متحد از بغداد - 2003-10-30


ملل متحد و ساير سازمان های بين المللی می گويند به تعقيب يک سلسله حملات تباه کن بم مامورين خارجی خود را مؤقتاً از بغداد فرا می خوانند.

يک نطاق ملل متحد در ژنيو می گويد آن سازمان مامورين بين المللی خود را بمنظور مشوره روی امنيت و عمليات آينده فرا می خواند.

او تاکيد کرد که اين اقدام بر مامورين ملل متحد در شمال عراق قابل تطبيق نيست.

کميتهء بين المللی صليب سرخ و دوکتوران بدون سرحد نيز مامورين خارجی خود را از بغداد فرا می خوانند.

اين تصميم آخر مبنی بر خارج ساختن کارمندان خارجی به تعقيب يک سلسله حملات روز دوشنبه در دفتر کميتهء بين المللی صليب سرخ و در نزديک ماموريت های پوليس در بغداد باعث قتل ۳۴ نفر شده بود.

مامورين صليب سرخ تاکيد کردند که کاملا ً از عراق خارج نمی شوند و ميگويند ماموريت شان خيلی مهمتر ازان است که از عراق خارج شوند.

صليب سرخ ميگويد اين اقدام مؤقتی است تا وضع امنيتی را ارزيابی مجدد کرده و تدابير امنيتی را جهت محافظت مامورين آن سازمان تطبيق نمايد.

XS
SM
MD
LG