لینک های دسترسی

Breaking News

سفر هيئت شورای امنيت ملل متحد به هرات - 2003-11-03


سفرای کشورهای عضو شورای امنيت ملل متحد امروز از غرب افغانستان ديدن کرده و از يک جنگ سالار مقتدر تقاضا نمودند تا بزنان حقوق مساوی بدهد.

اين هيئت تحت رهبری گونتر پلويگر سفير آلمان در ملل متحد به افغانستان مسافرت کرده است. اين بازديد بخشی از يک سفر يک هفته ای به افغانستان است تا جناح های مختلف را تشويق نمايدقبل از انتخابات سال آينده با حکومت در کابل همکاری کنند.

گونتر پلويگر طی صحبت با خبرنگاران در هرات گفت افغانستان بدون اعطای حقوق مساوی بزنان نميتواند يک جامعهء مسالمت آميز اعمار نمايد.

مامورين ملل متحد ميگويند هدف بازديد از هرات همچنان ترغيب اسمعيل خان، يکی از مقتدر ترين رهبران جناح ها دران کشور، بود تا با ارسال عوايد ماليات و تعرفه های گمرکی بکابل از حکومت مرکزی پشتيبانی کند.

هدف هيئت ملاقات با اسمعيل خان بود ولی او طبق گزارش بسفر در خارج کشور رفته بود و در عوض هيئت با حاجی مير عبزالخالق معاونش ملاقات کردند.

XS
SM
MD
LG