لینک های دسترسی

ارسال گزارش ادارهء ذروی ملل متحد در مورد ايران به هيئت مديره - 2003-11-10


دپلومات ها ميگويند ادارهء انرژی ذروی ملل متحد مدارکی را نيافته که نشان بدهد ايران اسلحهء ذروی توليد ميکند ولی اين تحقيقات تکميل نشده است.

محمد البرادعی، رئيس ادارهء بين المللی انرژی اتمی امروز گزارشی را در مورد پروگرام ذروی ايران به اعضای هيئت مديرهء آن اداره فرستاد.

اين گزارش افشا نشده ولی دپلومات هائی که گزارش را ديده اند ميگويند در حالی که گزارش نشان ميدهد ايران کوشش کرد بعضی از فعاليت های ذروی را کتمان کند، شواهدی وجود ندارد که نشان بدهد آن فعاليت ها برای توليد اسلحهء ذروی بوده است.

ايران همچنان امروز به ادارهء بين المللی انرژی اتمی گفت پروگرام غنی سازی يورانيم را ملتوی ساخته و به تفتيش های بدون اطلاع قبلی ساحات ذروی آن کشور اجازه خواهد داد.

XS
SM
MD
LG