لینک های دسترسی

شورای امنيت هشدار ميدهد که جرايم عمليهء صلح را در افغانستان معکوس خواهد کرد. - 2003-11-11


شورای امنيت ملل متحد ميگويد افغانستان به قاطع ترين مرحلهء عمليهء صلح داخل ميشود ولی ممکن است اين پيشرفت ها را دهشت افگنی و جرايم با رابطه به مواد مخدر از بين ببرد.

گونتر پلويگر، سفير آلمان بعد از بازگشت از سفر هفتهء گذشته اش در افغانستان به شورای امنيت گزارش داد.

او گفت اگرچه افغانستان در مسيری که توافق دو سال قبل بن طرح کرده بود پيش ميرود ولی حملات دهشت افگنی، جنگ های جناحی، جرايم مربوط به مواد مخدر و تخطی های منظم از حقوق زنان آن کشور را متضرر ميسازد.

گونتر پلويگر گفت قاچاق مواد مخدر شايد افغانستان را بدولتی مبدل سازد که تحت تاثير مواد مخدر قرار دارد.

اين هيئت ملل متحد همچنان دريافت که فقدان امنيت و مقاومت فرهنگی جداً مانع اشتراک زنان در حلقه های سياسی، اجتماعی و اقتصادی ميشود.

سفير آلمان در ملل متحد هشدار داد که کاميابی لويه جرگهء قانون اساسی و انتخابات آينده برای عمليهء صلح اهميت اساسی دارد.

او خواستار انتخابات پارلمانی بزودی ممکنه بعد از انتخابات رياست جمهوری سال آينده شد.

گزارش هيئت همچنان سفارش کرد که همهء قوت های جناحی فوری از کابل اخراج گردند، يک کنفرانس تعقيبيهء عمليهء بن در سال آينده داير گردد و بر مصالحهء ملی و اشتراک عمومی در عمليهء صلح مخصوصاً اشتراک زنان توجه شود.

XS
SM
MD
LG