لینک های دسترسی

رد انتقادات ايالات متحده از گزارش ملل متحد در مورد ايران توسط ادارهء ذروی ملل متحد - 2003-11-13


ادارهء ذروی ملل متحد انتقاد ايالات متحده را از گزارش آن اداره در مورد پروگرام ذروی ايران، رد کرده است.

يک نطاق ادارهء بين المللی انرژی ذروی در ويانا گفت آن اداره در پشتيبانی از گزارش خود ثابت قدم است.

اين گزارش در جلسهء هفتهء آيندهء هيئت مديرهء آن اداره تحت غور قرار خواهد گرفت.

بروز چهارشنبه يک مامور عالی رتبهء ايالات متحده گفت يک گزارش ملل متحد که نشان می دهد مدارکی را نيافته که ايران در صدد توليد اسلحهء ذروی می باشد، ناممکن است باور کردنی باشد.

جان بولتن، معين وزارت خارجه برای کنترول سلاح و امنيت بين المللی می گويد واشنگتن هنوز هم معتقد است که مساعی ايران در جهت بدست آوردن قابليت ذروی صرف منحيث بخشی از پروگرام ذروی آن کشور منطقی می باشد.

اين تبصره های او که در يک بيانيه در واشنگتن شامل است توسط عالی ترين مقام منظور شده و مغاير گزارش روز دوشنبهء ادارهء بين المللی انرژی اتمی است.

در گزارش نوشته شده که مدارکی موجود نيست که نشان دهد ايران اسلحهء اتمی توليد نموده باشد.

محمد خاتمی، رئيس جمهور ايران ميگويد در گزارش بعضی تغيرات کوچک مبالغه شده ولی گفت که گزارش ثابت می سازد که ايران اسلحهء ذروی توليد نمی کرد.

XS
SM
MD
LG