لینک های دسترسی

تشديد حملات عليهء پيروان صدام حسين - 2003-11-17


قوای خاص ايالات متحده در عراق حملهء عمده ای را عليهء مخفيگاه های چريک های مظنون در خارج زادگاهء صدام حسين آغاز کرده است.

صاحب منصب امريکائی مسؤل عمليات گفت می خواهد به پيروان صدام حسين نشان بدهد که هرنوع مقاومت مسلحانه در هم خواهد شکست.

عساکر امريکائی بر عمارتی که فکر می کردند مورد استفادهء شورشيان قرار گرفته بود هاوان و حد اقل يک راکت هدايت شونده توسط قمر مصنوعی شليک کردند.

تانک ها و هليکوپتر های جنگی نيز بر اهداف دشمن آتش کردند.

حملات بر تکريت بخشی از مساعی تشديد شده در اطراف عراق عليهء پيروان صدام حسين است که بر قوای ايالات متحده حمله می کنند.

XS
SM
MD
LG