لینک های دسترسی

Breaking News

نمايندهء ملکی ناتو برای افغانستان - 2003-11-19


ناتو حکمت چتين، وزير خارجهء ترکيه را بحيث نمايندهء ملکی خود به افغانستان تعيين کرده است.

يک بيانيهء ناتو حاکيست که حکمت چتين مسؤل جنبه های سياسی و نظامی کمک ناتو به دولت انتقالی افغانستان خواهد بود.

بيانيه مشعر است که نقش نماينده برای مؤفقيت قوای پنج هزار نفری مساعدت امنيتی بين المللی تحت رهبری ناتو فوق العاده مهم خواهد بود. ناتو در ماهء آگست قوماندانی آن قوا را بعهده گرفت.

حکمت چتين در سال 1991 بحيث وزير خارجهء ترکيه تعيين گرديد و برای سه سال خدمت کرد.

XS
SM
MD
LG