لینک های دسترسی

مراسم تحليف سفير جديد ايالات متحده به کابل - 2003-11-25


اين مراسم که بروی وسايل نشراتی بسته بود، در تالار بزرگ فرانکلين با حضور در حدود يک صد نفر از اعضای فاميل، دوستان و همکاران داکتر خليل زاد، سيد طيب جواد سفير منتخب افغانستان در واشنگتن و اعضای سفارت و يک عده از افغان های مقيم ايالات متحده انجام شد.

در آغاز مراسم کولن پاول وزير خارجهء ايالات متحده گفت مسرور است ازينکه داکتر خليل زاد بحيث سفير ايالات متحده به افغانستان می رود زيرا افغانستان در صدر اجندای او و جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده قرار دارد. او متعاقباً از شخصيت و دست آوردهای داکتر خليل زاد توصيف نموده و گفت که مناسب ترين شخص برای اين وظيفه است. کولن پاول گفت که داکتر زلمی خليل زاد در افغانستان متولد شده و کشور زداگاهء خود را خيلی دوست دارد و طی چند سال گذشته در راهء بميان آمدن صلح در افغانستان کوشش زياد کرده است.

متعاقباً داکتر خليل زاد بعد از اظهار سپاس گزاری بخاطر سپردن اين وظيفه به او، واشتراک مدعوين در مراسم، بنقل قول از جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده گفت ناکامی در افغانستان يکی از علی البدل ها نيست و کوشش افغان ها برای بميان آمدن ديموکراسی در کشور شان بايد پيروز شود. او از دست آوردهای دولت افغانستان يادآوری کرده گفت که باوجود مشکلات کار زيادی انجام يافته است و داير شدن لويه جرگه که تا دو هفتهء ديگر صورت خواهد گرفت يکی از مثال های پيشرفت است.

به تعقيب بيانيهء داکتر خليل زاد مراسم تحليف او توسط کولن پاول وزير خارجه صورت گرفت و بعد ازان سفير کبير جديد ايالات متحده به کابل اسناد مربوطه را امضا نمود و در ختم مراسم مراتب تبريکات حاضرين را که در يک صف از مقابل او و خانواده اش می گذشتند قبول کرد. مراسم که بساعت دوازدهء ظهر بوقت واشنگتن آغاز يافته بود بساعت يک بعد از ظهر خاتمه یافت.

XS
SM
MD
LG