لینک های دسترسی

رضائيت ايالات متحده و ايران از مسودهء قطعنامه در مورد پروگرام ذروی ايران - 2003-11-25


ايالات متحده و ايران هر دو ميگويند از مسودهء قطعنامهء ادارهء ذروی ملل متحد در مورد پروگرام ذروی ايران راضی هستند. کولن پاول، وزير خارجهء ايالات متحده بروز سه شنبه گفت از نتيجهء آن بسيار راضی است و سفير ايران در ادارهء ملل متحد قبولی کشورش را ابراز داشت. بروز دوشنبه، متحدين عمدهء ايالات متحده در اروپا روی اين قطعنامهء مصالحتی موافقه کردند. قطعنامه تخطی های ايران را با رابطه به پروگرام ذروی در گذشته محکوم ميکند و ميگويد که تخطی های تازه فوراً تحت غور ادارهء بين المللی انرژی اتمی قرار داده شده و شايد به شورای امنيت راجع گردد. توقع ميرود بورد ادارهء انرژی ملل متحد اين مسوده را بروز چهارشنبه تصويب کند.

XS
SM
MD
LG