لینک های دسترسی

Breaking News

لويه جرگه - 2003-12-16


شليک سه راکت کابل را شب گذشته قبل از سومين روز جلسه لويه جرگه که مسوده قانون اساسی را به تصويب ميرساند ، تکان داد قوای بين المللی حفظ صلح ميگويند که راکت ها از محل لويه جرگه دور تر اصابت کرده و تلفاتی بميان نياورده است. درعين زمان ، روز سوم جلسه لويه جرگه در افغانستان اکثرا به سوالات مربوط به تقسيمات کميته ها اختصاص داده شده است.

نمايندگان امروز سه شنبه موافقه کردند که به ده گروه تقسيم خواهند شد تا ۱۶۰ ماده مسو ده قانون اساسی را مع لو جانب حامد کرزی رئيس دولت انتقالی افغانستان ارائه شده بود مورد بحث قرار بدهند اما باوجود آغاز نسبتا بطی ، مامورين افغان پيش بينی ميکنند که اين مسوده قانون اساسی تا تقريبا يک هفته به تصويب خواهد رسيد.

نمايندگان در بين موضوعات ديگر روی اين مطلب بحيث ميکنند که افغانستان بعد از طالبان ايا يک نظام پارلمانی داشته باشد يا يک نظام رياست جمهوری . حامد کرزی ميگويد که وی طرفدار يک نظام رياست جمهوری است که تمرکز قدرت بدست رئيس جمهور ميباشد ، يک رئيس جمهور پر قدرت ، موصوع عمده ديگر که در آجندا موجود است نقش دين اسلام در قانون اساسی جديد ميباشد .

رئيس انتخابی لويه جرگه که صبغت الله مجددی يک رهبر قبائلی ميباشد ميگويد که کشورش در جستجوی يک اسلام معتدل است نسبت به تفسير سختگيرانه طالبان يا حکمرانان سابق افغانستان.

XS
SM
MD
LG