لینک های دسترسی

      بيست هزار نفر در اثر زلزله در ايران هلاک شده ا ند  - 2003-12-26


مامورين ايران ميگويند که تقريبا بيست هزار نفر در اثر زلزله شديدي که بخشهاي جنوب شرقي ايران را اوايل روز جمعه تکان داد هلاک شده اند . مرکز زلزله در نزديکي شهر بام بود که تقريبا ۸۰ هزار نفر باشنده دارد. مامورين ميگويند که دو بر سوم عمارت شهر بام ويران گرديده است و اکثر باشندگان در زير ويرانه ها گير مانده اند . شاهدان عيني ميگويند که زلزله قلقه تاريخي بام را که يکي از آبده هاي محبوب ايران بود تخريب کرده است . تهران کمک هاي بين المللي را تقاضا نموده است . روسيه ميگويد که درنظر دارد هيات هاي نجات رابا ادويه جات و سگ هاي کشاف ارسال نمايد . نطاق قصر سفيد ميگويدکه واشنگتن کمک خواهد فرستاد و تفصيل امداد بعدا ارائه خواهد شد.

XS
SM
MD
LG