لینک های دسترسی

راي گيري روي چندين فقره قانون اساسي به تعويق انداخته شد - 2004-01-02


لويه جرگه افغانستان براي راي گيري روي چندين فقره بسيار مهم قانون اساسي کشور، تا روز شنبه به تعويق انداخته شد. از ۵۰۲ نماينده تقريباً ۲۰۰ تن آنها روز پنجشنبه از راي راي روي بعضي فقره هاي شامل در قانون اساسي جديد افغانستان خود داري کردند. نمايندگان ۱۶۰ فقره قانون اساسي را بدون کدام مخالفت تصويب نمودند اما يک تعداد اندک نمايندگان روي فقراتي در رابطه با صلاحيت رئيس جمهور و زبان هاي رسمي کشور مباحثات داغي را براه انداختند. حامد کرزي رئيس حکومت انتقالي افغانستان از اين مسوده طرفداري کرده و ميگويد، يک رئياست جمهوري مقتدر براي باز سازي افغانستان بعد از دودهه جنگهاي هاي داخلي ضروريست . وي خاطر نشان ساخته که اور نمايندگان قانون اساسي پيشنهاد شده را تصويب نکنند،شايد در انتخابات سال آينده رياست جمهوري اشتراک نکند.

رئيس جمهور کرزي از طرفداري کامل قبايل پشتون کشور برخوردار ميباشد. اما ائتلاف غير پشتون شمال خواهان يک پارلمان قوي با صلاحيت کافي ميباشد تا ازکار هاي رئيس جمهور وقتاً فوقتاً باز ديد کنند ساير مسايل شامل موقف ملي زبانهاي اقليت ها واين مساله است که آيا کرسي هايي در پارلمان بايد باري زنان وکوچي ها حفظ گردد؟ لويه جرگه افغانستان قريب سه هفته است که در کابل جريان داشته و سعي دارد قانون اساسي را به تصويب برساند که راه را براي اولين انتخابات ملي در افغانستان هموارخواهد ساخت.

XS
SM
MD
LG