لینک های دسترسی

Breaking News

ا رسال يک هيات عاليرتبه  بشري امريکايي به تهران  - 2004-01-02


يک گزارش نشر شده حاکيست که ايالات متحده امريکا در باره ارسال يک هيات عاليرتبه بشري امريکايي به تهران با آن کشور بتماس شده است . اين هيات برياست سنتور اليزايت دول خواهدبود و شامل يک عضو خانواده بش نيز خواهد بود. روزنامه اوشنگتن پوست ماروز جمعه ميگويد مامورين امريکايي در انتظار جوابي از جانب حکومت ايران در مورد اين نظريه هستند.

چنين هياتي اولين مسافرت علني مامورين امريکايي به ايران بعداز بحران گورگانگيري سال ۱۹۷۹ ميباشد که طي آن مبارزين ايراني سفارت امريکا در تهران را اشغال کرده و ۵۲ امريکايي را براي ۴۴۴ روز گروگان گرفتند. گفته ميشود که نظر اين سفر بعد از لان مطرح شد که سناتور دول درباره رفتن به ايران همراه با يک هيات صليب احمر امريکايي با وزارت خارجه امريکا در تماس شد. خانم دول رئيس سابق آن سازمان ميباشد از زمان وقوع زلزله شديد يک هفته قبل درايران امريکا با تن ها موار ضروري براي کمک به ده ها هزار قرباني اين مصيبت عکس العمل نشان داده است. بروز چهارشنبه امريکا تعذزيرات موجود اقتطادي عليه ايران را موقتا رفع کرده قيودات انتقال پول را سهل ساخته و مواد ضروري بيشتر را جازه داد که باساس تعذيرات جانب امريکا منع بود.ً

XS
SM
MD
LG